Obchodní podmínky - drzakyanten

Kategorie

Informace

Obchodní podmínky - společnost WFmetal s.r.o.

sídlem Bednářská 1024/4, 180 00  Praha 8, IČ: 27714209, DIČ: CZ27714209

Nákupní řád a obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) upravují vztahy vznikající při dodávkách hardware, software, spotřebního a pomocného materiálu, náhradních dílů, dokumentace apod. (dále jen “zboží”) mezi firmou WFmetal, s.r.o. jako prodávajícím (dále jen “prodávající”) a odběratelem zboží jako kupujícím (dále jen 'kupující'). Tyto OP platí v celém rozsahu a jsou závazné pro veškerý obchodní styk při dodávkách zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

Rozdělení odběratelů

 1. Koncový uživatel -  EU uživatel
 2. Montážní firma -  Firma nebo jiná forma podnikání či organizace zabývající se prodejem a instalacemi SAT a WIFI techniky
 3. Velkoobchod -  Velkoobchodní prodej IT a SAT techniky (dealerský prodej)

Zařazení do kategorie odběratelů bude provedeno po registraci. Na toto zařazení si vyhrazuje právo společnost WFmetal, s.r.o.

ad. 1

Prodej koncovým uživatelům

   Koncovým uživatelem se myslí jakýkoliv občan České a Slovenské republiky, který splňuje podmínky právní způsobilosti. Osoba, která při registraci nevyplní IČO, je automaticky zařazena do této kategorie. V této kategorii nejsou uplatňovány žádné výrazné slevy, pouze slevy věrnostní.

ad. 2

Prodej montážním firmám

Provozovatelem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která používá zboží nakoupené u prodávajícího k následné montáži u zákazníka nebo pro vlastní použití, a která má platné živnostenské oprávnění k provozování poskytování Internetu. Po registraci a kontrole Vámi zadaných údajů budete zařazeni do této kategorie, která Vám umožní využít výrazné slevy na nabízené produkty. Jednotlivé položky uvedené v registraci musí být vyplněny přesně, pravdivě a úplně, neboť slouží jako základ pro zavedení do informačního systému prodávajícího. V případě zájmu nákupu zboží na fakturu se splatností Vám bude zaslána smlouva upravující vztah při odběru na fakturu.

ad. 3

Rámcová smlouva o  velkoobchodním  prodeji  

Rámcová smlouva o velkoobchodním prodeji je souhrn ustanovení definující základní podmínky obchodní spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím (velkoobchod). Kupujícím (velkoobchod) se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která používá zboží nakoupené u prodávajícího k dalšímu prodeji bez následné montáže, a která má platné živnostenské oprávnění k provozování takové činnosti. Toto zařazení je podmíněno pravidelnými měsíčními odběry celých balení, nelze odebírat kusové položky. Po registraci Vám bude emailem zaslána rámcová smlouva po jímž vyplnění a potvrzení (razítko a podpis), s kopií výpisu z obchodního rejstříku, resp. živnostenského listu v případě fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, zašle zájemce zpět tuto smlouvu prodávajícímu emailem, nebo faxem. Jedno vyhotovení této smlouvy bude podepsáno oprávněnou osobou prodávajícího a zasláno zpět zájemci. V případě, že dealerskou smlouvu podepisuje osoba odlišná od statutárního zástupce kupujícího, resp. osoby podnikatele v případě fyzické osoby, je povinna ke smlouvě připojit úředně ověřenou plnou moc opravňující ji k podpisu dealerské smlouvy. Jednotlivé položky – údaje o zájemci – uvedené ve smlouvě musí být zájemcem vyplněny přesně, pravdivě a úplně, neboť slouží jako základ pro zavedení do informačního systému prodávajícího. Podpisem dealerské smlouvy, včetně jejích příloh oběma smluvními stranami se zájemce stává kupujícím (dealerem) – obchodním partnerem prodávajícího. Uzavřením této smlouvy Vám vznikají množstevní slevy na zboží, dle aktuálního ceníku firmy WFmetal, s.r.o..

                                                               

Objednávka

Objednávka je právní úkon kupujícího adresovaný prodávajícímu. Realizovanou objednávkou se kupující zavazuje k odběru objednaného zboží a zaplacení kupní ceny.
Objednávku lze realizovat těmito způsoby:

 • Prostřednictvím objednávkového systému prodávajícího, který je součástí jeho informačního systému a nachází se na internetové stránce www.drzakyanten.cz
 • Emailem na adrese objednavky@wfmetal.cz
 • Telefonicky

                                                                                                                           

Každá objednávka musí obsahovat:                                                      

 • datum vystavení objednávky   
 • jméno a příjmení, případně firmu a IČO kupujícího
 • jméno objednávajícího a telefonní spojení
 • dodací adresu                                                           
 • způsob odběru zboží   
 • jednoznačný a přesný popis zboží s kódy dle ceníku prodávajícího    

·                                                                  

Kupní smlouva k dodání požadovaného zboží vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím, a to prostřednictvím webového systému, případně též prostřednictvím elektronické pošty.

Informace o stavu realizace objednávky 
Výzvu k odběru zboží zasílá  e-mailem kupujícímu v případě, že  objednané zboží  je připraveno k odběru. Tato výzva může být kupujícímu sdělena i telefonicky.

Zadržení zboží prodávajícím  
Pokud má kupující u prodávajícího nevyrovnané finanční závazky po splatnosti a/nebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace dalšího zboží by přesáhla stanovený kredit (viz. finanční podmínky prodávajícího - kredit), pak je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží kupujícímu až do doby úplného vyrovnání závazků či odčerpání kreditu kupujícím. O pozastavení dodávek prodávající informuje kupujícího telefonicky popř. elektonickou poštou. Po dobu uplatnění práva prodávajícího k pozastavení zboží není prodávající v prodlení se splněním povinnosti k jeho dodání.

    

Faktura - náležitosti 

Faktura – daňový doklad vystavený prodávajícím obsahuje následující náležitosti:    

 • datum vystavení    
 • datum splatnosti   
 • obchodní jméno kupujícího, IČO, DIČ  
 • sídlo/místo podnikání kupujícího  
 • obchodní jméno, IČO, DIČ a sídlo plátce  
 • kód zboží prodávajícího, popis zboží a jeho množství                                                              
 • jednotkovou kupní cenu, cenu za všechny kusy                                                                   
 • celkovou kupní cenu zboží bez i s DPH                                                                 
 • sazbu DPH a její vyjádření v Kč                                            

Za den uhrazení faktury, tzn. den splatnosti se považuje den připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího.     

                                                            

Platební podmínky a odběr zboží:

Odběr zboží:

Osobní odběr 
Odběr zboží je možný pouze ve smluvenou dobu na smluveném místě. Je-li zboží okamžitě dostupné, lze zboží zakoupit ihned i bez objednávky. Po zaplacení fakturované částky v hotovosti prodávajícímu je kupujícímu vydán doklad o platbě. Zakoupené zboží je poté vydáno.  V případě platby převodem se splatností je nezbytné, aby osoba odebírající zboží byla vybavena kopií objednávky kupujícího, příp. plnou mocí a průkazem totožnosti. V opačném případě má prodávající právo odepřít vydání zboží. Kupujícímu bude se zbožím předána faktura. Kupující písemně potvrdí dodací list poté, co převezme připravené zboží. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než 15 dnů od odeslání výzvy, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.     

Odběr prostřednictvím dopravce na území ČR 
Kupujícímu zasílá prodávající zboží na dobírku nebo na fakturu se splatností. V případě dobírky dopravce předá kupujícímu zboží s fakturou a dodacím listem po uhrazení fakturované částky v hotovosti dopravci. Za každou zakázku, u které se realizuje platba dobírkou účtuje prodávající kupujícímu poplatek za dobírku ve výší dle aktuálního sazebníku prodávajícího. Cena za dopravu zboží je účtována dle aktuálního sazebníku prodávajícího. Po převzetí od přepravní služby souhlasí zákazník se stavem dodaného zboží.

Nově lze uskutečnit platbu i online převody přes platební bránu ComGate.

Objednávky nad 10.000 Kč

Při objednávkách nad 10.000 Kč si vyhrazujeme právo nezasílat zboží na dobírku, ale místo dobírky může být vyžadována platba zálohovou fakturou.

                                                                         

Finanční podmínky prodávajícího

Kredit
Kupujícímu s dobrou platební morálkou může prodávající přidělit (stanovit) kredit – tj. limit pro největší přípustné saldo kupujícího. Tento kredit určuje maximální součet částek na neuhrazených fakturách (bez ohledu na jejich splatnost) vystavených prodávajícím kupujícímu. Kredit určuje prodávající jednostranně. Zvýšení kreditu je možné i na základě žádosti kupujícího. Opodstatněnost žádosti o zvýšení kreditu posoudí a o případné nové výši kreditu rozhodne zástupce prodávajícího.  

                                                               

Splatnost faktur

Společně s kreditem je kupujícímu stanovena i běžná splatnost faktur. V individuálních případech je možné splatnost faktur po dohodě s kupujícím prodloužit. Konečné rozhodnutí o prodloužení doby splatnosti je v kompetenci prodávajícího a závisí především na platební morálce kupujícího. Za prodloužení délky splatnosti faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek (úrok). Na faktury již vystavené není možné požadovat prodloužení doby splatnosti.                                                                   

Kupující není oprávněn zadržovat platby, ani jejich část z důvodu jakýchkoliv protipohledávek vůči prodávajícímu, včetně nároku z vadného plnění (reklamace). Kupující rovněž není oprávněn k jednostrannému započtení kupní ceny či její části na pohledávky vzniklé za prodávajícím či získané postoupením od jiného subjektu.                                                                  

Kupující v případě neuhrazení pohledávky souhlasí se zařazením do databáze neplatičů.

Ochrana osobních údajů

1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je v souladu s GDPR (= obecné nařízení na ochranu osobních údajů).

1.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a poviností. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.1.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.1.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

2. Odstoupení od kupní smlouvy - reklamační podmínky:

2.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 2.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@drzakyanten.cz. 

2.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Přepravné se nevrací! Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

2.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

2.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

2.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Záruka za jakost:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, dále že věc má vlastnosti, které byly ujednány, popř. které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího, dále že věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů, dále řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží a jeho úplnost. 

Záruční lhůta činí pro nové zboží 24 měsíců, pokud se strany nedohodly jinak, což by muselo být písemně doloženo.

Společnost WFmetal s.r.o. neručí za škody vzniklé nesprávnou montáží!!!

Uplatnění reklamace:

Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.


Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího (v souladu s obchodními podmínkami) a to:

- zasláním zboží na adresu skladu společně s průvodním dopisem (po předchozí telefonické dohodě)

- osobně na adrese skladu (po předchozí telefonické dohodě)

Kupující je povinen předložit příslušný daňový doklad, zboží musí reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat.

Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta sleva z kupní ceny daného zboží.

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout v co nejkratší době, ve složitějších případech do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávájící vystaví kupujícímu písemný doklad, ve kterém bude uvedeno místo a datum reklamace, charakteristika vady; způsb vyřízení je prodávající povinen písemně sdělit kupujícímu. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak.

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

Výjimky z odpovědnosti za vady:

Prodávající neodpovídá za vady zboží, pokud byla vada na zboží v době převzetí a byla sjednána sleva z kupní ceny; vada je způsobena kupujícím - nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží; vada vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci; vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží, provedením nekvalifikovaných zásahů či změnou parametrů; používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno; poškozením v důsledku vyšší moci. 


Katalog
Věž na sušení hadic
Veletržní stánky
Veletržní stánky