Obchodní podmínky - drzakyanten

Kategorie

Informace

Nákupní řád a obchodní podmínky

                                                               
Tyto obchodní podmínky (dále též OP) upravují vztahy vznikající při dodávkách hardware, software, spotřebního a pomocného materiálu, náhradních dílů, dokumentace apod. (dále jen “zboží”) mezi firmou WFmetal, s.r.o. jako prodávajícím (dále jen “prodávající”) a odběratelem zboží jako kupujícím (dále jen 'kupující'). Tyto OP platí v celém rozsahu a jsou závazné pro veškerý obchodní styk při dodávkách zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

Rozdělení odběratelů

1. Koncový uživatel -  EU uživatel

2. Montážní firma -  Firma nebo jiná forma podnikání či organizace zabývající se prodejem a instalacemi SAT a WIFI techniky

3. Velkoobchod -  Velkoobchodní prodej IT a SAT techniky (dealerský prodej)

Zařazení do kategorie odběratelů bude provedeno po registraci. Na toto zařazení si vyhrazuje právo společnost WFmetal, s.r.o.

ad.1

Prodej koncovým uživatelům  

Koncovým uživatelem se myslí jakýkoliv občan České a Slovenské republiky, který splňuje podmínky právní způsobilosti. Osoba, která při registraci nevyplní IČO je automaticky zařazena do této kategorie. V této kategorii nejsou uplatňovány žádné výrazné slevy, pouze slevy věrnostní.

ad. 2

Prodej montážním firmám

Provozovatelem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která používá zboží nakoupené u prodávajícího k následné montáži u zákazníka nebo pro vlastní použití, a která má platné živnostenské oprávnění k provozování poskytování Internetu. Po registraci a kontrole Vámi zadaných údajů budete zařazeni do této kategorie, která Vám umožní využít výrazné slevy na nabízené produkty. Jednotlivé položky uvedené v registraci musí být vyplněny přesně, pravdivě a úplně, neboť slouží jako základ pro zavedení do informačního systému prodávajícího.

V případě zájmu nákupu zboží na fakturu se splatností Vám bude zaslána smlouva upravující vztah při odběru na fakturu.

ad. 3                                                          
Rámcová smlouva o  velkoobchodním  prodeji                                                                  
Rámcová smlouva o velkoobchodním prodeji je souhrn ustanovení definující základní podmínky obchodní spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím (velkoobchod). Kupujícím (velkoobchod) se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která používá zboží nakoupené u prodávajícího k dalšímu prodeji bez následné montáže, a která má platné živnostenské oprávnění k provozování takové činnosti. Toto zařazení je podmíněno pravidelnými měsíčními odběry celých balení, nelze odebírat kusové položky. Po registraci Vám bude emailem zaslána rámcová smlouva po jímž vyplnění a potvrzení (razítko a podpis), s kopií výpisu z obchodního rejstříku, resp. živnostenského listu v případě fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, zašle zájemce zpět tuto smlouvu prodávajícímu emailem, nebo faxem. Jedno vyhotovení této smlouvy bude podepsáno oprávněnou osobou prodávajícího a zasláno zpět zájemci. V případě, že dealerskou smlouvu podepisuje osoba odlišná od statutárního zástupce kupujícího, resp. osoby podnikatele v případě fyzické osoby, je povinna ke smlouvě připojit úředně ověřenou plnou moc opravňující ji k podpisu dealerské smlouvy. Jednotlivé položky – údaje o zájemci – uvedené ve smlouvě musí být zájemcem vyplněny přesně, pravdivě a úplně, neboť slouží jako základ pro zavedení do informačního systému prodávajícího. Podpisem dealerské smlouvy, včetně jejích příloh oběma smluvními stranami se zájemce stává kupujícím (dealerem) – obchodním partnerem prodávajícího. Uzavřením této smlouvy Vám vznikají množstevní slevy na zboží, dle aktuálního ceníku firmy WFmetal, s.r.o..

                                                               
Objednávka   

                                                               
Objednávka je právní úkon kupujícího adresovaný prodávajícímu. Realizovanou objednávkou se kupující zavazuje k odběru objednaného zboží a zaplacení kupní ceny.

Objednávku lze realizovat těmito způsoby:

                                                                
· Prostřednictvím objednávkového systému prodávajícího, který je součástí jeho informačního systému a nachází se na internetové stránce www.drzakyanten.cz

· Emailem na adrese objednavky@wfmetal.cz

· Telefonicky

                                                              
                                                                  
Každá objednávka musí obsahovat:                                                                  

                                                            
· datum vystavení objednávky                                                                  
· jméno a příjmení, případně firmu a IČO kupujícího                                                                
· jméno objednávajícího a telefonní spojení                                                                  
· dodací adresu                                                                  
· způsob odběru zboží                                                                
· jednoznačný a přesný popis zboží s kódy dle ceníku prodávajícího   

                                                                  
Kupní smlouva k dodání požadovaného zboží vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím, a to prostřednictvím webového systému, případně též prostřednictvím elektronické pošty.

Informace o stavu realizace objednávky                                                                
Výzvu k odběru zboží zasílá  e-mailem kupujícímu v případě, že  objednané zboží  je připraveno k odběru. Tato výzva může být kupujícímu sdělena i telefonicky.       

Zadržení zboží prodávajícím                                                                  
Pokud má kupující u prodávajícího nevyrovnané finanční závazky po splatnosti a/nebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace dalšího zboží by přesáhla stanovený kredit (viz. finanční podmínky prodávajícího - kredit), pak je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží kupujícímu až do doby úplného vyrovnání závazků či odčerpání kreditu kupujícím. O pozastavení dodávek prodávající informuje kupujícího telefonicky popř. elektonickou poštou. Po dobu uplatnění práva prodávajícího k pozastavení zboží není prodávající v prodlení se splněním povinnosti k jeho dodání.    

                                         
Faktura - náležitosti   

                                                              
Faktura – daňový doklad vystavený prodávajícím obsahuje následující náležitosti:  

                                                                
· datum vystavení                                                                  
· datum splatnosti                                                                 
· obchodní jméno kupujícího, IČO, DIČ                                                                   
· sídlo/místo podnikání kupujícího                                                                  
· obchodní jméno, IČO, DIČ a sídlo plátce                                                                
· kód zboží prodávajícího, popis zboží a jeho množství                                                                  
· jednotkovou kupní cenu, cenu za všechny kusy                                                                  
· celkovou kupní cenu zboží bez i s DPH                                                                  
· sazbu DPH a její vyjádření v Kč     

                                                             
Za den uhrazení faktury, tzn. den splatnosti se považuje den připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího.     

                                                          
Odběr zboží 

Osobní odběr 

Odběr zboží je možný pouze ve smluvenou dobu na smluveném místě. Je-li zboží okamžitě dostupné, lze zboží zakoupit ihned i bez objednávky. Po zaplacení fakturované částky v hotovosti prodávajícímu je kupujícímu vydán doklad o platbě. Zakoupené zboží je poté vydáno.  V případě platby převodem se splatností je nezbytné, aby osoba odebírající zboží byla vybavena kopií objednávky kupujícího, příp. plnou mocí a průkazem totožnosti. V opačném případě má prodávající právo odepřít vydání zboží. Kupujícímu bude se zbožím předána faktura. Kupující písemně potvrdí dodací list poté, co převezme připravené zboží. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než 15 dnů od odeslání výzvy, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.      

Odběr prostřednictvím dopravce na území ČR                                                             
Kupujícímu zasílá prodávající zboží na dobírku nebo na fakturu se splatností. V případě dobírky dopravce předá kupujícímu zboží s fakturou a dodacím listem po uhrazení fakturované částky v hotovosti dopravci. Za každou zakázku, u které se realizuje platba dobírkou účtuje prodávající kupujícímu poplatek za dobírku ve výší dle aktuálního sazebníku prodávajícího. Cena za dopravu zboží je účtována dle aktuálního sazebníku prodávajícího. Po převzetí od přepravní služby souhlasí zákazník se stavem dodaného zboží.

                                                                  
      
Finanční podmínky prodávajícího   

Kredit

Kupujícímu s dobrou platební morálkou může prodávající přidělit (stanovit) kredit – tj. limit pro největší přípustné saldo kupujícího. Tento kredit určuje maximální součet částek na neuhrazených fakturách (bez ohledu na jejich splatnost) vystavených prodávajícím kupujícímu. Kredit určuje prodávající jednostranně. Zvýšení kreditu je možné i na základě žádosti kupujícího. Opodstatněnost žádosti o zvýšení kreditu posoudí a o případné nové výši kreditu rozhodne zástupce prodávajícího.          

                                                       
Splatnost faktur                                                                  
Společně s kreditem je kupujícímu stanovena i běžná splatnost faktur. V individuálních případech je možné splatnost faktur po dohodě s kupujícím prodloužit. Konečné rozhodnutí o prodloužení doby splatnosti je v kompetenci prodávajícího a závisí především na platební morálce kupujícího. Za prodloužení délky splatnosti faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek (úrok). Na faktury již vystavené není možné požadovat prodloužení doby splatnosti.                                                                   
Kupující není oprávněn zadržovat platby, ani jejich část z důvodu jakýchkoliv protipohledávek vůči prodávajícímu, včetně nároku z vadného plnění (reklamace). Kupující rovněž není oprávněn k jednostrannému započtení kupní ceny či její části na pohledávky vzniklé za prodávajícím či získané postoupením od jiného subjektu.                                                                  
Kupující v případě neuhrazení pohledávky souhlasí se zařazením do databáze neplatičů.  


Novinky

Katalog

Sledujte nás na facebooku

PrestaShop

Vážení zákazníci. Pokud se Vám nedaří přihlásit do zákaznického účtu, nechte si prosím zaslat nové heslo.